Co to jest kultura organizacyjna? Jakie funkcje pełni w firmie?

Co to jest kultura organizacyjna? Jakie funkcje pełni w firmie?

Odpowiednie zarządzanie firmą jest kluczem do sukcesu. Jednym z istotnych elementów nowoczesnych teorii zarządzania jest kultura organizacyjna. Polski ekonomista, Sławomir Lachowski zauważył, że aktualnie opisywane przez badaczy przypadki zwycięstwa lub porażki w biznesie mają mniejszy, lub większy związek z kulturą organizacyjną firmy.

Co to jest kultura organizacyjna firmy?

Pojęcie to nie jest jednoznaczne. Możemy spotkać wiele definicji. E. Schein definiuje kulturę organizacyjną jako całość fundamentalnych założeń, które grupa wymyśliła, odkryła lub stworzyła, ucząc się adaptacji do środowiska i integracji wewnętrznej. Natomiast Stephen P. Robbins definiuje ją jako system znaczeń przyjmowanych przez członków organizacji, który odróżnia tę organizację od innych. A polscy ekonomiści E. Pietkiewicz i S. Kałużny określają kulturę organizacyjną jako właściwy klimat organizacyjny i sposób zarządzania, system zachęt, kwalifikacji, stosunki międzyludzkie.

Pomimo różnic w definicjach, można zauważyć, że kultura organizacyjna określa  normy, wzorce zachowań, wartości, które są ważne dla danego przedsiębiorstwa.

Co składa się na kulturę organizacyjną?

Do dokładnego opisania składowych kultury organizacyjnej najlepiej wykorzystać teorię E. Scheina, który podzielił ją na 3 poziomy:

  • Artefakty — to używany jÄ™zyk (również legendy firmy, jej historia), zachowania (np. rytuaÅ‚y, sposób zachowania pracowników), elementy fizyczne (np. dress code, samochody w firmowych barwach, wyróżniajÄ…ce przedmioty).

  • WartoÅ›ci i normy — na ten poziom skÅ‚adajÄ… siÄ™ m.in. cele firmy, strategie, styl kierowania, strukturÄ™ organizacyjnÄ…, cechy pożądane przez pracowników.

  • ZaÅ‚ożenia podstawowe — jest to element fundamentalny, czÄ™sto nieuÅ›wiadomiony i trudny do zauważenia. OpisujÄ… one m.in. relacje miÄ™dzyludzkie panujÄ…ce w firmie, stosunek firmy do otoczenia, do natury, do czÅ‚owieka. 

Jakie funkcje pełni kultura organizacyjna w firmie?

Kultura organizacji ma istotny wpływ na funkcjonowanie firmy. Determinuje m.in. relacje z panujące pomiędzy pracownikami — czy są one bliskie i koleżeńskie, czy też bardziej formalne. Odpowiednia kultura buduje zaangażowanie członków zespołu i łagodzi konflikty. Natomiast jasno określona struktura, sposoby oceny podwładnych optymalizują procesy w firmie.

Ponadto niektóre poziomy kultury organizacyjnej wpływają także bezpośrednio na to, jak jest ona odbierana przez klientów. Dress Code, odpowiednie budowanie historii firmy pozwalają wyróżnić się na tle konkurencji i budować przewagę.

 

Recent Posts

KAIZENâ„¢ Award
Transformacja, czyli przemyślenia o czynnikach sukcesów i porażek
Wsparcie Strategii KAIZEN™ do osiągnięcia długoterminowych celów organizacji
 
arrow up