Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin wydany na postawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) określa rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kaizen Institute Poland

2. Pliki cookie

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000);
 3. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Portalu.

II. Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. Kaizen Institute Poland – usługodawca, spółka Kaizen Institute Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 52-121 Wrocław Ul. Koreańska 13; NIP 899-281-11-76; wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000665665 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, telefon: +48 71 335 22 75; adres e-mail: info@kaizen-institute.pl, iod@kaizen-institute.pl, strona internetowa: www.pl.kaizen.com
 2. Usługobiorca – podmiot korzystający z Usług Kaizen Institute Poland, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych Usług na zasadach określonych w niemniejszym Regulaminie;
 3. Portal – strona internetowa Kaizen Institute Poland dostępna pod adresem www.profes.com.pl;
 4. Usługi lub Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Kaizen Institute Poland opisane w części III niniejszego Regulaminu;
 5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Kaizen Institute Poland, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te transmitowane są za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjne;
 6. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenie teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznym, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 7. Prawo telekomunikacyjne - Ustawa Prawo telekomunikacyjne; 
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


III. Rodzaje i zakres Usług objętych Regulaminem

1. Niniejszy Regulamin dotyczy następujących Usług świadczonych przez Kaizen Institute Poland:

 1. Newsteller - Usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o nowościach na Portalu, za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, poprzez moduł mailingowy. Usługa dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich użytkowników sieci Internet. Formularz rejestracyjny, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie Newslettera, dostępny jest na Portalu;
 2. Pliki do pobrania – Usługa polegająca na udostępnieniu przez Kaizen Institute Poland plików zawierających foldery i materiały promocyjne Kaizen Institute Poland oraz pliki graficzne przedstawiające logotyp Kaizen Institute Poland. Pliki te można pobrać bezpłatnie na stronie www.pl.kaizen.com
 3. KAIZEN™ College – Usługa polegająca na udziale w międzynarodowej ścieżce szkoleń otwartych
 4. Europejski Kongres KAIZEN™ – Usługa polegająca na udziale w Kongresie KAIZEN™
 5. KAIZEN™ Manager Club – Usługa polegająca na udziale w cyklicznych spotkaniach 
 6. Studia Podyplomowe – Usługa polegająca na udziale w Studiach Podyplomowych Akademia KAIZEN™ i Lean w Usługach
 7. Studia WCM – Usługa polegająca na udziale w studiach World Class Manufacturing 

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Kaizen Institute Poland pkt. 1 – 2 są bezpłatne, punkt 3 ,4,5,6,7, 8 są płatne.IV. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie Usług polegających na udostępnieniu przez Kaizen Institute Poland plików zawierających foldery i materiały promocyjne Kaizen Institute Poland oraz pliki graficzne przedstawiające logotyp Kaizen Institute Poland - Pliki do pobrania zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Usługobiorcę w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL Portalu zawierających treści udostępniane w ramach Usług lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Portalu.
 2. Umowa o świadczenie Usług polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o nowościach na Portalu, za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, poprzez moduł mailingowy- Newsletter jest zawarta z chwilą zamówienia przez Usługobiorcę newslettera. Usługobiorca, składając zamówienie na otrzymywanie newslettera, godzi się na otrzymywanie zawartych w nim informacji, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.
 3. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług polegających na udostępnieniu przez Kaizen Institute Poland plików zawierających foldery i materiały promocyjne Kaizen Institute Poland oraz pliki graficzne przedstawiające logotyp Kaizen Institute Poland -Pliki do pobrania. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Portalu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W przypadku Usługi polegającej na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o nowościach na Portalu, za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, poprzez moduł mailingowy- Newsletter, Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „Rezygnacja”, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesyłanej Usługobiorcy z treścią newslettera. 
 4. Umowa o świadczenie usługi udziału w KAIZEN™ College polegająca na zapisaniu się na szkolenia otwarte poprzez zgłoszenie poprzez stronę internetową Kaizen Institute Poland w zakładce Kalendarz. Usługa ta posiada określony cennik i regulamin udziału w wydarzeniu. Umowa na usługę jest zawarta z chwilą złożenia zgłoszenia na usługę w terminach i na kwotę określoną w regulaminie. Warunki zakończenia umowy oraz rezygnacji z usługi opisane są szczegółowo w regulaminie usługi   
 5. Umowa o świadczenie usługi udziału w Europejski Kongres KAIZEN™ polegająca na zapisaniu się na Kongres poprzez wysłanie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego. Usługa ta posiada określony cennik i regulamin udziału w wydarzeniu. Umowa na usługę jest zawarta z chwilą złożenia zgłoszenia na usługę w terminach i na kwotę określoną w regulaminie. Warunki zakończenia umowy oraz rezygnacji z usługi opisane są szczegółowo w regulaminie usługi   
 6. Umowa o świadczenie usługi udziału w KAIZEN™ Manager Club polegająca na zapisaniu się na Klub poprzez wysłanie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego. Usługa ta posiada określony cennik i regulamin udziału w wydarzeniu. Umowa na usługę jest zawarta z chwilą złożenia zgłoszenia na usługę w terminach i na kwotę określoną w regulaminie. Warunki zakończenia umowy oraz rezygnacji z usługi opisane są szczegółowo w regulaminie usługi   
 7. Umowa o świadczenie usługi udziału w Studiach Podyplomowych polegająca na zapisaniu się na Studia poprzez wypełnienie dokumentów i odpowiednich formularzy na stronach Uczelni, wraz z którą studia te są organizowane. Umowa zawierana jest z Uczelnią, regulamin i cennik znajdują się na stronie Uczelni i określają szczegółowe warunki zawarcia, zakończenia i rezygnacji z usługi.
 8. Umowa o świadczenie usługi udziału w Studiach WCM polegająca na zapisaniu się na Studia poprzez wypełnienie dokumentów i odpowiednich formularzy na stronach Uczelni, wraz z którą studia te są organizowane. Umowa zawierana jest z Uczelnią, regulamin i cennik znajdują się na stronie Uczelni i określają szczegółowe warunki zawarcia, zakończenia i rezygnacji z usługi. 
 9. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług, opisanych w części III niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 10. W przypadku, gdy określone Usługi będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na podstronach Portalu dotyczących danej Usługi, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiej Usługi bez konieczności odrębnej akceptacji regulaminu tej Usługi.
 11. Kaizen Institute Poland zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.
 12. Kaizen Institute Poland zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kaizen Institute Poland, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
 13. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca (pliki cookies), zawarte są w Polityce prywatności Kaizen Institute Poland, dostępnej na Portalu. V. Warunki świadczenia Usług

 1. Kaizen Institute Poland świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Kaizen Institute Poland następujących treści:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Kaizen Institute Poland lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  3. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność;
 4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Kaizen Institute Poland ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 5. Kaizen Institute Poland nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Kaizen Institute Poland.
 6. Niezależnie od powyższego Kaizen Institute Poland ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Kaizen Institute Poland nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyła informacji.
 7. Kaizen Institute Poland zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
 8. Ponadto Kaizen Institute Poland zobowiązuje się na każde żądanie Usługobiorcy przesłane na adres e-mail info@kaizen-institute.pl:
  1. przesłać Usługobiorcy aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi;
  2. poinformować Usługobiorcę o funkcji i celu oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Kaizen Institute Poland do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 9. Celem skorzystania z Usługi, Usługobiorca winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Kaizen Institute Poland:
  1. dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla Usługobiorcy);
  2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail);
  3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptująca pliki Cookies.

VI . Dane osobowe Usługobiorcy

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Kaizen Institute Poland.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 3. Udostępnianie danych osobowych przez Usługobiorców ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie przez Kaizen Institute Poland następuje w celu realizacji świadczonych usług.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska oraz adresów e-mail, numeru telefonu, wykształcenia, itp. podawanych przy rejestracji do usługi: Newslettera, Europejskiego Kongresu KAIZEN™, KAIZEN™ College, Studiów podyplomowych, Studiów WCM, KAIZEN™ Manager Club, 
 5. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi w przypadku usług realizowanych wspólnie z Uczelnią dotyczy zakresu danych określonych w regulaminie usługi na stronie Uczelni , która jest niezależnym Administratorem danych. 
 6. Kaizen Institute Poland oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych Kaizen Institute Poland określa „Polityka prywatności” oraz „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych” dostępne na Portalu.


VII.  Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług, przysługują Kaizen Institute Poland lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Kaizen Institute Poland na warunkach określonych niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorcy przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 3. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany na Portalu nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Kaizen Institute Poland.


VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usług, jak i innych kwestii związanych z Usługami można przesyłać na adres email: biuro@profes.com.pl bądź pisemnie - na adres siedziby Kaizen Institute Poland.
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).
 4. Kaizen Institute Poland dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich otrzymania przez Kaizen Institute Poland. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Kaizen Institute Poland niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w ust. 4 Kaizen Institute Poland zawiadamia składającego reklamację wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 6. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Portalu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Każdy Usługobiorca może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Kaizen Institute Poland zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na Portalu i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 4. Korzystanie przez Usługobiorcę z Portalu lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załącznik - Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kaizen Institute Poland.


Załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kaizen Institute Poland

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kaizen Institute Poland

Kaizen Institute Poland, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorcę z Usług. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Kaizen Institute Poland środków zabezpieczających infrastrukturę Kaizen Institute Poland przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 • złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;
 • spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Usługobiorcą z Usług zapewniają także:

 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
 • aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
 • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
 • szyfrowanie transmisji danych;
 • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

arrow up